top of page


회  사 명      주식회사 신암

설립일자      1994년 2월 설립 (법인 전환: 2012년 4월)

대표이사      한동수

자  본       625백만원

주      소      경남 창녕군 영산면 서리상촌길 307-67 (영산오토밸리) 

인      원      40명

매  출 액      162억원(수출 465만$)  *2020년 기준

주요제품      자동차부품 자동조립라인, 전용기, 자동검사설비, 용접로봇 자동화라인
 

회사 개요
bottom of page